INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

Spoločnosť Klimati Team, s.r.o., od roku 1995 pôsobí na slovenskom trhu a aktívne sa zúčastňuje na dianí v stavebnom priemysle po celom území Slovenskej republiky. Za naším úspechom je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch, vysokej kvalite a v nemalej miere naša flexibilita a profesionalita. Skvelé výsledky dosahujeme vďaka kvalitnej práci našich odborných zamestnancov a kvalifikovanému vedeniu spoločnosti.

Investičná výstavba je proces realizácie nových alebo rozširovanie, modernizácia a rekonštrukcia existujúcich základných prostriedkov. Našim cieľom je úspešná výstavba a následné užívanie stavby nezáleží len na jej odbornom a technickom prevedení, ale taktiež na organizačnej príprave a prevedení, ako i na organizovanom prevádzaní (realizácii).
Investičný proces je náročná a zložitá činnosť, ktorej cieľom je vytvorenie res. vybudovanie hmotného majetku.

Investičný proces môžeme rozdeliť do troch základných fáz:
 • prípravnú - územná príprava investícií, jej obsahom je koordinovať zamýšľanú výstavu s potrebami a zásadami územného plánu, spracovávanie investičného zámeru, projektovej úlohy, resp. štúdie súboru stavieb.
 • realizačnú (výrobnú) - nadväzuje na prípravnú, je to vlastné uskutočňovanie výstavby, spravidla končiace skúšobnou prevádzkou stavby. Jej cieľom je uskutočnenie zámeru, čiže racionálne a ekonomické prevedenie stavby.
 • po realizačnú. Je uvedenie stavby do trvalej prevádzky alebo užívania. Začína odovzdaním a prebraním dokončených dodávok stavby. Súbežne prebieha kolaudačné konanie, ktoré vykoná príslušný stavebný úrad a vydá kolaudačné rozhodnutie. V tejto fáze investor v spolupráci s ostatnými účastníkmi výstavby vyhodnocuje stavbu (investičné dielo). V neposlednej rade aj servisné pozáručné činnosti pre vykonané dielo.


Dodávka a montáž technologických celkov

Firma sa taktiež orientuje na dodávku a montáž technologických celkov väčšinou pre farmaceutický, potravinársky, kozmetický a chemický priemysel. Spoločnosť je schopná realizovať investičné stavby ako generálny dodávateľ. Realizujeme projekty, dodávku, montáž a výrobu vyhradených tlakových zariadení a technologických celkov podľa potreby zákazníka. Získala si priazeň partnerov, pre ktorých vykonáva pravidelné servisné činnosti pre vyhradené tlakové zariadenia a technológiu. Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby podporené flexibilitou a skúsenosťami získanými dlhoročnou praxou svojich zamestancov v danom odbore.
Investičná výstavba: projekt
Investičná výstavba: projekt

Pozemné stavby

 • Priemyselné stavby, sklady, výrobné budovy, haly
 • Obchodné a nákupné centrá
 • Parkovacie domy a podzemné garáže
 • Stavby na bývanie
 • Interiéry
 • Polyfunkčné budovy
 • Budovy verejných inštitúcií: Nemocnice, sanatóriá a domovy pre seniorov
 • Vzdelávacie zariadenia, univerzity, školy

Inžinierske stavby

 • Miestne a účelové komunikácie, chodníky a nekryté parkoviská,
 • Kanalizácie Siete diaľkové a miestne rozvody vody, pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,

Technologické celky

 • montáž a dodávku technologických zariadení: nerezových zasobníkov, procesných filtrov, reaktor
 • systémy nerezového potrubia pre procesné média a pre energetické média
 • systémy nerezového potrubia pre rozvody, potable (Drinking) water - DW, purified Water - PW, water for Injections - WFI.
 • nosné konštrukcie potrubia, pevné a klzné uloženia, mostné sytémy pre uloženie potrubia
 • nerezové drobné oceľové konštrucie, schodíky, regále, zábradlia
 • dodávku a montáž vykurovacích a chladiacích výmenníkových staníc
 • montáž parných kotlov s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8t/h vrátane, s tepelným výkonom do 5,8MW (IV. Triedy)

Elektromontáž

 • Dodávka a montáž NN rozvádzačov
 • Montáž priemyslových inštalácií nízkonapaťových vedení, pneumatických rozvodov, rozvodov slaboprúdu
 • Montáž elektrických a pneumatických prvkov MaR
 • Dodávka a montáž systémov elektrickej požiarnej signalizácie
 • Dodávka a montáž systémov núdzového osvetlenia
 • Dodávka a inštalácia komponentov MaR, lokálnych regulácií
 • Komplexné služby v oblasti automatizovaného riadenia technologických procesov a vzduchotechniky (projektovanie, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky)
 
© 2014 KLIMATI All rights reserved.

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

IČO: 34112421
DIČ: 2020397313
IČ DPH: SK2020397313

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 814/T


 
 
+421 33 736 1910


Železničná 17
920 01 Hlohovec
Slovensko

P.O.BOX 15

   Počet návštev dnes: 00009   Celkom: 198900